سفارش تبلیغ
صبا

آنتن های ماهواره ای دریایی

آنتن های ماهواره ای دریایی

آنتن­ های دریایی دارای سیستم استابلیزه­ ی 3 محوره بوده و برای ارتباطات مخابراتی قابل اطمینان، با پهنای باند بزرگ و قابل انعطاف ساخته شده­ اند. همچنین آنتن ­های دریایی دارای بهترین بازده در شرایط سخت محیطی و دینامیکی به همراه سریع­ترین زمان نصب اولیه­ ی آن­ها می­ باشند. استفاده از س?ستم آنتن متحرک ردگ?ری ماهواره ای مناسب کاربریهای خاک? – آب? م?باشد.

آنتن­ های دریایی( Marine antennas)  که برای راه ­اندازی اینترنت ماهواره­ ای و شبکه­ های اختصاصی بر روی کشتی ­ها، سکوهای نفتی و قایق­ های مسافربری و تجاری مورد استفاده قرار می ­گیرند، با پاسخ دادن به تحرکات سریع محیطی خود، مانع از تضعیف سیگنال و قطع لینک ارتباطی ماهواره ­ای می­شوند.

Satellite-VSAT-antenna

امروزه ا?ن س?ستم در ن?روی در?ا?? کشور های مختلف اجرا م?شود و توان اط?عات? ا?ن ن?روها را به طور قابل م?حظهای ارتقا داده است. طرح حاضر تحت عنوان آنتن ارسال و در?افت ماهواره ای متحرک (On The Move Tracking System) سامانه ای است برای در?افت س?گنالهای ماهواره ای در حالت حرکت  ا?ن س?ستم قابل?ت کار روی شناورهای متحرک در حرکتهای مختلف را خواهد داشت و با دقت با??? همواره سوی خود را به سمت ماهواره مورد نظر حفظ خواهد کرد. استفاده کنندگان از ا?ن س?ستم همه جا و همه وقت خواهند توانست ارتباط خود را با ماهواره حفظ نما?ند.

در صورت استفاده از چند?ن سامانه (On The Move)  می توان شبکهای با توپولوژی ستاره ?ا مش تشک?ل داد که از طر?ق ?ک ا?ستگاه هاب مرکزی کنترل م?شوند و تبادل اط?عات از قب?ل صوت، د?تا، تصو?ر و… ب?ن سامانههای متعدد انجام م?شود.